Algemene voorwaarden

 

LEVERINGS, HANDELS EN VERKOOPVOORWAARDEN van KEEN TECHNIEK EN SERVICE te VALTHERMOND
(Gedeponeerd bij de rechtbank te Assen op 14 juli 2008 onder aktenummer 08.11)

Artikel 1- TOEPASSELIJKHEID.
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en
verkoop door Keen Techniek en Service gedaan en aangegaan.
1b In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als Keen Techniek en Service zijnde degene die deze
voorwaarden hanteert. Terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1c Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Keen Techniek en Service zijn aanvaard.
Artikel 2 - AANBIEDINGEN.
2a Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen, enz, van de
juistheid waarvan Keen Techniek en Service mag uitgaan.
2b Keen Techniek en Service heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven alle
kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
Artikel 3 - RECHTEN VAN INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
3a Tenzij anders overeengekomen behoudt Keen Techniek en Service de auteursrechten alsmede alle overige rechten van
intellectueel of industrieel eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen tekeningen modellen
programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden
gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Keen techniek en service te retourneren op straffe van
een boete van € 1000,- per dag.
Artikel 4 - EMBALLAGE.
4a Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen . Eventuele verpakkingsbelasting wordt
doorberekend. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Keen Techniek en Service
Artikel 5 - ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
5a Door Keen Techniek en Service verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en geheel vrijblijvend.
5b Keen Techniek en Service aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever
uitgewerkt ontwerp noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp voor de functionele geschiktheid van het
materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
5c Voor de door Keen Techniek en Service zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien
hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
5d In geval van opdracht neemt Keen Techniek en Service bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte
materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem
voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn voor haar
rekening. In geval van verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte
materiaal functioneel niet geschikt is noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen
ontdekken.
5e Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakt ontwerp aan Keen
Techniek en Service over te dragen dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan Keen Techniek en Service
dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen.
Keen Techniek en Service dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe
dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
5f Van Keen Techniek en Service kan niet worden gevergd dat zij het in 5e genoemde onderzoek kosteloos verricht tenzij al uit de
aanvraag is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op Keen Techniek en Service wil overdragen
5g Keen Techniek en Service aanvaardt nimmer de verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter
beschikking zijn gesteld.
Artikel 6 - TIJD EN PLAATS VAN LEVERING
6a Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van Keen Techniek en Service
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is
verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens tekeningen enz. in het bezit zijn van Keen
techniek en service en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
6b De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Keen Techniek en Service kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding
was voorzien, en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd.
Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.
Keen Techniek en Service is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering
indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij opdrachtgever, Keen Techniek en Service een termijn moet
gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6c Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of door Keen Techniek en
Service niet kunnen worden aangebracht in het werk staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn
rekening en risico opgeslagen.
Artikel 7 - OVEREENKOMSTEN
7a Overeenkomsten hoe dan ook genaamd komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Keen Techniek en Service
Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Keen Techniek en Service dan wel uit het feit dat zij
uitvoering geeft aan de overeenkomst.
7b Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Keen Techniek en Service binden deze laatste niet voor zover deze
niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 8 - OMVANG VAN HET AANGENOMEN WERK.
8a Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk
uit te voeren tijdig verkregen zijn.
8b In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen ( tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd)
* Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of andere bouwkundige
werken van welke aard ook. Noch kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van gas of water of op het
elektriciteitsnet.
* De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door Keen Techniek en Service zelf te behandelen zijn evenals
de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
* Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan het op het werk aanwezige zaken.
* De extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen
en/of chemisch afval.
Artikel 9 - ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT
9a Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Keen Techniek en Service niet kan worden nagekomen ten
gevolge van omstandigheden die Keen Techniek en Service bij de totstandkoming van de overeenkomst onbekend waren heeft
Keen Techniek en Service het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft.
9b Bovendien heeft Keen Techniek en Service het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim
indien ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichting na te komen.
9c Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Keen Techniek en Service
vallen wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Keen Techniek en Service aan hun verplichtingen. Brand,
stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen. Import of handelsverboden.
9d Als Keen Techniek en Service haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen is zij gerechtigd tot een evenredige vergoeding van
de overeengekomen prijs op grond van het al verrichte werk en gemaakte kosten.
9e Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes
maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op
vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 10 - WIJZIGINGEN VAN AANGENOMEN WERK
10a Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in
het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van
geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke
uitvoering, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder
kosten ontstaan als minderwerk.
10b Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
10c Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het al verrekende en het nog te verrekenen minderwerk dat
van het al verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft heeft Keen Techniek en Service recht op een bedrag gelijk aan
10% van het verschil van deze totalen tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van Keen Techniek en Service
Artikel 11 - MONTAGE
11a Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het
monteren van het door Keen Techniek en Service geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
11b Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is Keen Techniek en Service niet aansprakelijk.
11c Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Keen Techniek en Service haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe
dient opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas water
en elektriciteit aanwezig zijn en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbo-wet
voorgeschreven voorzieningen voor het personeel van Keen Techniek en Service aanwezig zijn en dat op de montageplaats de
nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn.
11d Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Keen Techniek en Service niet geregeld en zonder onderbreking
kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd is Keen Techniek en Service gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten
aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
11e Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten in het bijzonder de kosten ontstaan doordat de
montage niet in gewone daguren kan geschieden en reis en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.
11f Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden
naar behoren zijn uitgevoerd.
11g Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in
behandeling genomen tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment
dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk
bij Keen Techniek en Service te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding
valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft
geconstateerd.
Artikel 12 - OPLEVERING
12a Een werk wordt als opgeleverd beschouwd.
* Wanneer Keen Techniek en Service hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing
van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd.
* Acht dagen nadat Keen Techniek en Service schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de
opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
* Bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.
12b Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
12c Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk
mededeling te doen aan Keen Techniek en Service onder opgave van redenen.
12d Indien enig onderdeel buiten de schuld van Keen techniek en service niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd
zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden
kunnen worden.
Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID
13a Keen Techniek en Service is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van
Keen Techniek en Service met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Keen
Techniek en Service verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te
zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden;
* Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade ( bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten
en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
* Keen Techniek en Service is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de
montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
gewerkt wordt.
* Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Keen Techniek en Service niet aansprakelijk.
* De door Keen Techniek en Service te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs
gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
13b Opdrachtgever zal Keen Techniek en Service vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Keen
Techniek en Service ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen, of
modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.
Artikel 14 - GARANTIE
14 a Keen Techniek en Service staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en
materiaal voor zover Keen Techniek en Service vrij was in de keuze daarvan. Met dien verstande dat door haar voor alle delen
welke gedurende een termijn van 6 maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken,
gratis nieuwe delen zullen worden geleverd.
Keen Techniek en Service wordt in dat geval eigenaar van de vervangen onderdelen.
Demontage of montage van deze delen komen voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal staat Keen Techniek en Service in
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Indien gedurende een periode van 6 maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was zal Keen Techniek en Service
te harer keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of
opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
14b Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Keen Techniek en Service het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke
zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren dan wel tot herlevering of herbewerking van een
zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal dient door de opdrachtgever voor zijn rekening aan Keen Techniek en Service ter
beschikking worden gesteld.
14c Opdrachtgever dient ten alle tijde Keen Techniek en Service de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
14d Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke
zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie
voor machinerieën, stempels, matrijzen modelplaten instrumenten gereedschappen installaties werktuigen of geleverde artikelen
met fabrieksgarantie. Gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen en geeft de
fabriek geen garantie dan word door Keen Techniek en Service eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven
voor machinerieën stempels, matrijzen modelplaten, instrumenten gereedschappen installaties of montages welke niet door Keen
Techniek en Service zijn gemonteerd noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem geleverd.
14e De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Keen Techniek en Service (zowel financieel
als anderszins) heeft voldaan.
Artikel 15 - TRANSPORT
15a Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever ook indien franco levering overeengekomen
is. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico
behoorlijk te verzekeren.
15b Mocht een beroep op het gestelde in artikel 15.a niet opgaan dan is Keen Techniek en Service nooit tot verdere
schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport
van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal zij op verzoek van opdrachtgever haar vordering op vervoerder dan wel
verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen. Leveringsvoorwaarden Keen Techniek en Service - Valthermond. versie 15 mei 2008 5
Artikel 16 - NIET AFGEHAALDE ZAKEN
16a Indien opdrachtgever zaken die Keen Techniek en Service van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter
beschikking zijn gesteld, niet heeft afgehaald tegen betaling van het verschuldigde, heeft Keen Techniek en Service het recht om
een maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen)
verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren onder aftrek van de aan Keen Techniek en Service
toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.
Artikel 17 - BETALING
17a Betaling dient te geschieden ten kantore van Keen Techniek en Service.
17b Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.
Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities
-betaling handelszaken contant
-opgedragen werkzaamheden op maandrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
17c Keen Techniek en Service is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te
gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te
verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Keen Techniek en Service het recht de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Keen Techniek en Service tot vergoeding van onkosten en winstderving.
17d Tevens is Keen Techniek en Service gerechtigd om indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen de werkzaamheden op te schorten ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
17e Voorschriften van welke autoriteit ook welke het gebruik van de te leveren of al geleverde zaken verhinderen brengen geen
verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
17.f Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Keen Techniek en Service te verrekenen wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
17g De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen
termijn, op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder
curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer
deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
17h Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum is
Keen Techniek en Service gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens
renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente echter met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke
rente lager is dan 10% waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
17i Keen Techniek en Service is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever alle buitenrechtelijke
kosten die door de niet (tijdige ) betaling zijn veroorzaakt te vorderen.
Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Keen Techniek en Service zich voor de
invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de
Nederlandse orde van advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Keen Techniek en Service zich
verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Indien Keen Techniek en Service het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en
buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
Artikel 18 - RECLAMATIES OF KLACHTEN
18a Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Keen Techniek en Service terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
18b Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak of voor geval
nog niet op/of afgeleverd is, 8 dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan Keen Techniek en Service
schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
18c Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
18d Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet
binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Keen Techniek en Service niet in de gelegenheid heeft
gesteld de gebreken te herstellen.
Artikel 19 - PRIJSWIJZIGING
19a De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van de offerte.
19b Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en aflevering of oplevering een tijdvak van 6 maanden
overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan wordt de
overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele prijsverhoging op grond van dit artikel zal
geschieden gelijk met de laatste termijn daarvan.
19c Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van Keen Techniek en Service materialen of grondstoffen en andere artikelen
ter beschikking worden gesteld heeft Keen techniek en service het recht in de aanneemsom te berekenen, respectievelijk in zijn
prijsberekening op te nemen, een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.
Artikel 20 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
20a Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Keen Techniek en Service geleverde of
nog te leveren zaken.
Keen Techniek en Service blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Keen
Techniek en Service ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
Keen Techniek en Service blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomst en niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan waaronder begrepen vorderingen terzake van
boetes rente en kosten.
20b Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Keen Techniek en
Service geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een
dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Keen techniek en service te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van
een pandrecht bevoegd is.
Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval
opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
20c Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens
Keen Techniek en Service niet nakomt is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken zowel de oorspronkelijk geleverde als
de nieuwe gevormde zaken terug te nemen.
Opdrachtgever machtigt Keen Techniek en Service de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Artikel 21 - ONTBINDING
21a Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe
gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Keen Techniek en Service richt zal hij te allen tijde
eerst Keen Techniek en Service schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen
na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
21b Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten
indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
21c Indien Keen Techniek en Service instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde heeft zij steeds
het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten gederfde winst en redelijke kosten. Ter vaststelling van schade
en aansprakelijkheid in geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van
reeds door Keen Techniek en Service verrichtte prestaties en heeft Keen techniek en service onverkort recht op betaling voor de
reeds door haar verrichtte prestaties.
Artikel 22 - TOEPASSELIJKRECHT
22a Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
22b De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling
betreffende koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
22c Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan
het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Keen techniek en service tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.